HAINAN CHI FAN

  • 海南雞
  • 27.[蒸雞]半隻 290
    28.[蒸雞]全隻 580
    29.[土雞]半隻 390
    30.[土雞]全隻 780